Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

CO2 Beprijzing

CO2 Beprijzing
CO2 Beprijzing

CO2 Beprijzing

Nederland liep, als het ging om verduurzaming, ver achter bij de andere Europese landen. Het huidige kabinet heeft de ambitie om broeikasgassen in 2030 terugbrengen tot minimaal 49 procent van het niveau van 1990. In 2050 moet de uitstoot zelfs met 95 procent gereduceerd zijn. In dat jaar moet ook de volledige elektriciteitsproductie CO2-neutraal worden opgewekt.

De lage Europese prijs die Nederlandse bedrijven betalen voor hun CO2-vervuiling nog tot nu toe nog niet echt een stimulans om te verduurzamen geweest. Inmiddels heeft het kabinet, ook in combinatie met een nieuw energie- en klimaatakkoord, vergaande plannen voor een eigen Nederlandse CO2- belasting.

Het komt eraan, we weten alleen nog niet precies hoe en wanneer!

De Europese Unie kent al jaren het emissiehandelssysteem (ETS) voor grote CO2 uitstoters. Hierin zijn uitstoot-plafonds aangegeven en kunnen bedrijven die minder dan hun plafond uitstoten CO2 credits verkopen aan bedrijven die over hun plafond gaan. In de periode 2011 tot begin 2018 varieerde de verrekenprijzen tussen de 4 en 10 euro. Momenteel ligt de koers op een veelvoud daarvan.


Periode (€/MWh) Base
Cal-23 0,0000
Cal-24 0,0000

Deze stijging heeft al zijn weerslag gehad op de energieprijzen. Elektriciteitsproducenten, zoals kolencentrales, nemen deze ‘grondstof’ in hun kostprijs mee. Als gewone ondernemer in Nederland merk je er nu nog niet zoveel van. Daarom helpt het huidige systeem onvoldoende om organisatie te stimuleren zuiniger en schoner te gaan werken.

Nationale CO2-beprijzing

Het kabinet wil een andere manier van CO2-beprijzing geïntroduceerd, een zogenoemde de Vergoeding Externe Kosten (VEK). Dit kan je zien als een soort btw op CO2. Alle producenten die betrokken zijn bij het productieproces, moeten hun CO2-uitstoot daarbij opgeven en doorberekenen. Zo worden vervuilende producten vanzelf duurder.

Minister van Economische Zaken en Klimaat (Eric Wiebes) is een groot voorstander van een heffing op CO2-uitstoot voor vervuilende bedrijven. Hij ziet CO2-heffing als de meest voor de hand liggende en efficiëntste manier te verduurzamen. De energietransitie moet wel kostenefficiënt en betaalbaar blijven, daarnaast wil het kabinet de vervuiling niet zó duur maken dat bedrijven ons land verlaten.

Het liefst zou Nederland samen met andere stapsgewijs de CO2-prijs willen verhogen. Groot-Brittannië heeft al sinds 2013 een eigen extra CO2-toeslag en ook Frankrijk speelt met de gedachte. Landen als China en Singapore voeren de CO2-heffing per 2019 in.

Voor Nederland spreekt men voor nu over een prijs van 18 euro per ton in 2020, oplopend tot 43 euro per ton in 2030.

Wat kunnen bedrijven nu al doen?

Net als bij energiemanagement draait het in eerste instantie om inzicht.

  • Hoeveel CO2 uitsloot hebben we?
  • Waar kunnen we reduceren?
  • Welke alternatieven zijn er?

Ter voorbereiding is het aan te raden een soort schaduwadministratie bij te houden waarin je CO2-beprijzing meeneemt in je beslissingen bij investeringen. Steeds meer multinationals zijn hiermee gestart. Neem bijvoorbeeld een prijs van € 40,- per ton CO2 mee in je afwegingen bij verschillende mogelijkheden voor investeringen. Zo besluit je niet alleen op basis van de kosten die je nu op het moment van de investering hebt, maar neem je de toekomstige uitgaven ook mee in de beslissing.

3nergie volgt de ontwikkelingen en verwerkt deze tot doeltreffend energiemanagement.

In onze management rapportage noteren we reeds uw CO2-uitstoot gerelateerd aan het energieverbruik. Neem gerust eens contact op voor een persoonlijke doorrekening van uw situatie.

Graag weten waar u nu staat of de ambitie om ook CO2 te reduceren, we helpen u graag.

Kunnen we helpen?

Wij ondersteunen ondernemers bij effectief energiemanagement en energie vraagstukken.

3nergie geeft u niet alleen de informatie, maar helpt ook graag bij de uitvoering.

Neem Contact Op

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.