Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Rapport Informatieplicht energiebesparing indienen

Rapport Informatieplicht energiebesparing indienen

Hoe kan u het rapport vanuit Informatieplicht energiebesparing goed indienen?

De informatieplicht energiebesparing is bij de meeste bedrijven en instellingen inmiddels wel bekend.

Hoe en wanneer voldoet u aan het  Activiteitenbesluit milieubeheer?
De energiebesparingsplicht geldt voor organisaties die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Vóór 1 juli 2019 moeten deze gebruikers van energie (formeel ‘drijver van de inrichting’ genoemd) een energierapport indienen.

Wat moet u melden?

Vanuit de informatieplicht moet u het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen er genomen zijn. De grootverbruikers hebben een zorgplicht om alle maatregelen die energie besparen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Gebruik eventueel ook de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) als uitgangspunt voor uw bedrijfstak.

Energiemonitoring middels een Energieregistratie- en Bewaking Systeem (EBS) geldt overigens ook als verplichte maatregel, maar is ook een gedegen basis voor effectief energiemanagement.

Rapportage vanuit de informatieplicht energie

Vanaf februari 2019 kan u via het eLoket van de RVO uw rapport (laten) indienen. Hiervoor dient u over een eHerkenningmiddel te beschikken. Uiteraard kan het ook aan uw energieadviseur vragen om dit voor u te doen.

Het bevoegd gezag kan vervolgens uw rapportage in eLoket ophalen. En u hoeft dan pas weer over 4 jaar de genomen maatregelen in uw inrichting rapporteren.

Zorg dat u de rapportage tijdig en correct aanlevert

Wat als u niet (tijdig) voldoet?

De informatieplicht is niet vrijblijvend en toegevoegd aan de energiebesparingsplicht. Vanuit het energierapport bepaalt het bevoegd gezag of en binnen welke termijn een controle van de energiebesparende maatregelen nodig is.

Niet voldoen aan de wettelijke energiebesparingsplicht of de informatieplicht is een overtreding in het kader van de Wet milieubeheer.

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Ze zullen instellingen die zich niet aan wet houden uiteindelijk een dwangsom (vanaf 1.000 euro per overtreding) opleggen.

Voordelen rapportage energiebesparing

Met informatieplicht wil de overheid duidelijkheid krijgen over energiebesparing bij bedrijven in Nederland. Door de informatie wordt gestuurde handhaving beter mogelijk en tegelijkertijd hopen ze energiebesparende maatregelen bij bedrijven te stimuleren.

Naast de bijdrage aan de energietransitie levert het inzicht voor bedrijven  vaak nog veel meer op. Zo heeft het monitoren van de energie al invloed op verbruik. Vanuit een energiescan weet uw energie specialist meestal al zaken te benoemen die u een financieel of praktisch voordeel opleveren.

Energie besparen is voor organisaties de manier om uiting te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Tot slot hoeft de energie die niet verbruikt wordt ook niet met hernieuwbare bronnen opgewekt te worden. De energieredectie werkt dan ook als een hefboom om (andere) energiebesparende maatregelen mogelijk te maken.

  Energierapport aanvragen

Deskundig advies

3nergie heeft de noodzakelijke kennis en zal u ook ondersteunen bij het voldoen aan de meldingsplicht. Zo zorgen we ervoor dat uw rapport tijdig en volledig (naar waarheid) wordt ingediend bij de RVO. Als lid van de FedEC en partner van Bedrijfsenergieaudits (BEA) zoeken we altijd naar maatregelen die uw bedrijf geld opleveren.

Uiteraard kan u ook altijd bij een van mijn collega terecht. Bij BEA energieadviseurs bent u verzekerd van aantoonbare kennis, ervaring en deskundigheid.

Deskundig energieadvies levert altijd meer op

Meer afbeeldingen

Kunnen we helpen?

Wij voorzien dat verschillende vormen van duurzame energie goedkoper en dus interessanter zijn dan traditionele energie. Investeren in duurzaamheid levert een beter rendement op dan bij de bank.

Contacteer Ons

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.